Miroslav Olič

středoškolský profesor a ředitel gymnázia

Zbraslav, 14. února 1923 – Dobříš, 22. dubna 2011

Miroslav Olič se narodil na Zbraslavi, kde v letech 1929–1934 vychodil pět tříd obecné školy. V letech 1934–1942 studoval na reálném gymnáziu v Praze.

Olič_mladý skaut_lilieJeho vztah k mladým lidem byl formován skautským hnutím. Skautoval na Zbraslavi, kde v poválečném období krátce působil jako vedoucí.
Na podzim 1945 začal studovat lékařskou fakultu UK, ale nakonec v letech 1946–1950 vystudoval FF UK Praha, obor dějepis-angličtina.
Učitelskou kariéru zahájil na měšťanské škole v Křivoklátě (1950). Po dvouleté vojenské službě nastoupil na měšťanské škole v Novém Kníně (1952–1953) a 1. září 1953 nastoupil na nově vytvořené jedenáctileté střední škole v Dobříši. Když byla Střední všeobecně vzdělávací škola v Dobříši administrativně oddělena od ZŠ, byl Miroslav Olič jmenován ředitelem střední školy. Jako ředitel nestraník vytvořil na dobříšském gymnáziu přátelské prostředí. Tolerance, demokratičnost, pochopení a smysl pro humor, vysoká vědomostní úroveň i relativní politický klid, to vše v harmonickém celku se stalo duchem školy. Profesor Olič vůdčí osobností a autoritou nejen pro studenty, ale i pro pedagogy a široké okolí.

Ačkoli nebyl rodákem, byl s Dobříší úzce spjat a zabýval se regionální historií. Stal se vedoucím autorského kolektivu, který připravil knihu Dobříš – město na Zlaté stezce (1999).

Dne 6. 9. 2008 byla Miroslavu Oličovi předána Cena města Dobříše za rok 2007 za celoživotní přínos v oblasti kultury a vzdělávání.

Olič - skaut


Zdroj životopisu: https://www.gymkc.cz/profesori/10/Miroslav-OLI%C4%8C.html

Cena města (video): http://www.mestodobris.cz/cena-mesta-dobrise-2008/gs-5522
Vzpomínky: https://www.gymkc.cz/files/olic-vzpominka-web.pdf